top of page

Voor wie is de WIJschool?

De werkdruk in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is aanzienlijk. Het bevorderen van sociale cohesie, een gevoel van 'erbij horen', positieve sociale normen, motivatie voor school en een gezonde identiteit vereist aanzienlijke inspanningen van leerkrachten. Uitdagingen uit de samenleving, zoals toenemende polarisatie en verharding, manifesteren zich ook in de klas. Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met signalen van criminaliteit, uitbuiting en radicalisering onder leerlingen.

 

29.png

Ondanks deze uitdagingen biedt het onderwijs waardevolle mogelijkheden om duurzame relaties met leerlingen op te bouwen en hen positief te beïnvloeden. Docenten streven ook naar het creëren van een stimulerende leeromgeving met een sterke nadruk op sociale veiligheid, maar zij worden vaak geconfronteerd met beperkte middelen en tijd. Dit gebrek kan leiden tot vertragingen bij het identificeren en proactief aanpakken van problemen.
 

Hoe denk jij over (12).png

De WIJschool methode

Hoe denk jij over (17).png

+

WIJcoach

WIJcoach

Bij WIJschool geloven we in persoonlijke begeleiding. Onze WIJcoaches zijn betrokken bij het aanpakken van problematische situaties in klassen, werken samen met schoolleiders voor teamontwikkeling, en zijn directe hulpbronnen bij incidenten, met maandelijkse sessies om deze rol te waarborgen.

Maatwerk aanpak

Gebaseerd op de input van docenten, in de scan, leveren we op maat gemaakte interventies en lesmateriaal voor in de klas, om gezamenlijk veerkracht bij leerlingen te bevorderen en zorg-wekkend gedrag te voorkomen.

Samen leren

De vaardigheden van onderwijs-professionals worden versterkt door hun gereedschapskist uit te breiden met deze interventies. Dit helpt bij het bouwen van bruggen tussen de leefwerelden van docenten en leerlingen, waardoor lesgeven en leren een gezamen-lijke en veilige reis blijft.

Actueel inzicht

De klassenscan en individuele scan maken het mogelijk om socialisatie en persoonsvorming, dus burgerschapsontwikkeling conform inspectie eisen, in klassen en van leerlingen op een praktische én verantwoorde wijze in beeld te brengen.

Privacy regeling 

De informatie over klassen en leerlingen blijft anoniem en wordt niet gedeeld. Dit wordt vastgelegd in een verwerkings-overeenkomst.

650+ lesbrieven
en interventies

Onze database bevat meer dan 650 lesbrieven en interventies. Hiermee besparen we docenten tijd en ondersteunen we hen door 'ready to use' pedagogisch materiaal beschikbaar te stellen.

Indicator

De klassenscan

48.png

De klassenscan brengt zowel de ontwikkeling van de hele klas als die van individuele leerlingen in kaart. De focus ligt op het versterken van persoonlijke en sociale vaardigheden, participatie, identiteitsontwikkeling en democratisch denken, op zowel klassen- als schoolniveau. Belangrijke vragen zijn: Is het mogelijk om hier volledig jezelf te zijn? En hoe gaan we om met diversiteit binnen de klas?

De individuele scan

44.png

De individuele scan richt zich op vroegsignalering. Deze wordt ingevuld wanneer er een 'niet pluis' gevoel is ontstaan bij een leerling of groep leerlingen, of wanneer er sprake is van zorgwekkend gedrag. Deze scan verkent dit gevoel verder en bepaalt de beste vervolgstappen om deze leerlingen te ondersteunen.

De preventiepiramide

Hoe denk jij over (10).png

De Preventiepiramide van Deklerck (2010) is een belangrijk kader dat we hebben gebruikt bij het ontwikkelen van Indicator. We hebben voor dit model gekozen vanwege de nadruk op preventieve maatregelen, in plaats van reactief omgaan met problemen.

 

Niveau 0: Relatie tussen school en samenleving
Scholen zijn nauw verbonden met de maatschappij. Opvoeding en onderwijs worden sterk beïnvloed door wat er buiten de school gebeurt. Hoewel scholen geen directe controle hebben over gebeurtenissen op dit niveau, spelen deze wel een rol bij het bepalen van de grenzen en mogelijkheden voor preventieve maatregelen.


Niveau 1: Pedagogisch klimaat en de klassenscan
Het pedagogisch klimaat, ook wel het leefklimaat genoemd, is van groot belang in de school. Het heeft invloed op alle activiteiten en vormt de rode draad van het handelen in school. Op dit niveau wordt geïnvesteerd in het creëren van een positieve leeromgeving waarin leerlingen zich welkom voelen en betrokken zijn. We gebruiken lesbrieven uit de klassenscan om het welzijn en de betrokkenheid van leerlingen te versterken.


Niveau 2: Algemene preventie en de klassenscan
Hier richten we ons op het versterken van de capaciteiten en veerkracht van leerlingen en klassen. Door middel van de lesbrieven uit de klassenscan proberen we te voorkomen dat leerlingen in de 'probleemzone' belanden. Deze aanpak is indirect en richt zich op het ontwikkelen van sociale, emotionele en gedragsvaardigheden. Het effect hiervan is vaak pas op langere termijn merkbaar en vereist structurele ontwikkeling.


 

Niveau 3: Specifieke preventie en de individuele scan Op dit niveau worden directe maatregelen genomen om specifieke problemen te voorkomen. Dit gebeurt op basis van eerste signalen van mogelijk zorgwekkend gedrag. De Individuele scan biedt context bij deze signalen en inzicht in wat er mogelijk speelt. Met interventies uit de Individuele scan worden specifieke acties ingezet.

Niveau 4: Probleemaanpak en de individuele scan
Hier wordt de focus gelegd op zorgwekkend gedrag dat zich voordoet bij individuele leerlingen of groepen binnen de school. Docenten of het zorgteam hebben gematigde tot ernstige zorgen gemeld in de individuele scan. Met behulp van interventies uit de scan wordt dit probleem direct aangepakt om het te verminderen, te herstellen of te voorkomen, mogelijk in samenwerking met partners. De aanpak richt zich op de direct betrokkenen en de context waarin het probleem zich voordoet.

bottom of page